REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

www.3dfun.ovh

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep www.3dfun.ovh działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

 2. Regulamin określa warunki zawierania i rozwiązywania Umów Sprzedaży Produktu
  oraz tryb postępowania reklamacyjnego, a także rodzaje i zakres usług
  świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep www.3dfun.ovh, zasady świadczenia
  tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą
  elektroniczną.

 3. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z
  Usług Elektronicznych Sklepu www.3dfun.ovh zobowiązany jest do przestrzegania
  postanowień niniejszego Regulaminu.

 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:

  1. ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.,

  2. ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.,

  3. ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 r.,

  4. ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.§ 2

DEFINICJE ZAWARTE W REGULAMINIE

 1. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie internetowej
  www.3dfun.ovh umożliwiający złożenie Zamówienia.

 2. KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze
  Sprzedawcą.

 3. KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej
  niezwiązane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 4. PRZEDSIĘBIORCA - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna
  niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we
  własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

 5. PRODUKT – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy
  Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 6. REGULAMIN - niniejszy regulamin Sklepu.

 7. SKLEP - Sklep internetowy Usługodawcy działający pod adresem www.3dfun.ovh.

 1. SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA – 3dfun Paweł Rosa ul. Gustawa Morcinka 33/16 44-273, Rybnik

 2. UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a
  Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.

 3. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy
  Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

 4. CENA – wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Klient jest obowiązany
  zapłacić Sprzedawcy za Produkt.


§ 3

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW ORAZ ICH ZAMAWIANIA

 1. Sklep www.3dfun.ovh prowadzi sprzedaż Produktów za pośrednictwem sieci Internet.

 2. Produkty oferowane w Sklepie są nowe, zgodne z umową i zostały legalnie
  wprowadzone na rynek polski.

 3. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w
  rozumieniu przepisów prawa. Klient, składając Zamówienie, składa ofertę kupna
  określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.

 4. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu podana jest w złotych
  polskich (PLN) i zawiera wszystkie składniki. Cena nie zawiera kosztów dostawy.

 5. Zamówienia można składać poprzez witrynę internetową za pomocą Formularza
  Zamówień (Sklep www.3dfun.ovh) – 24 godziny na dobę przez cały rok.

 6. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z
  Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.§ 4

ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta
  Zamówienia udostępnionym przez Sprzedawcę sposobem, zgodnie z § 3 pkt 5 oraz
  6 Regulaminu.

 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie.

 3. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia, o którym mowa w pkt 2 niniejszego paragrafu
  powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania

 4. Zamówienia następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail.

 5. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia zawiera:

  1. potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,

  2. formularz odstąpienia od umowy,

  3. niniejszy Regulamin zawierający pouczenie o prawie do odstąpienia od
   umowy.

 6. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 4
  niniejszego paragrafu, zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a
  Sprzedawcą.

 7. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu, który będzie
  dołączany do Produktu.§ 5

SPOSOBY PŁATNOŚCI

 1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

  1. płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy,

 2. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, wpłaty należy dokonać na rachunek
  bankowy numer: 53 1020 4900 0000 8802 3300 9895 (Bank PKO S.A.) W tytule
  przelewu należy wpisać „Zamówienie nr …”.

 3. W przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności Klient
  dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia. Elektroniczny system
  płatności umożliwia dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego
  przelewu z wybranych polskich banków.

 4. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w
  terminie 2 dni roboczych od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi
  inaczej.

 5. Produkt zostanie wysłany dopiero po jego opłaceniu.

§ 6

KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY PRODUKTU

 1. Koszty dostawy Produktu, które pokrywa Klient, są ustalane w trakcie procesu
  składania Zamówienia.

 2. Na termin dostawy Produktu składa się czas kompletowania Produktu oraz czas
  dostawy Produktu przez przewoźnika:

  1. czas kompletowania Produktów wynosi 2 dni roboczych,

  2. dostawa Produktów stanowiących rzeczy ruchome przez przewoźnika
   następuje w terminie przez niego deklarowanym tj. 2 dni robocze od
   momentu nadania przesyłki (dostawa następuje wyłącznie w dni robocze z
   wyłączeniem sobót, niedziel i świąt).

 3. Zakupione w Sklepie Produkty są wysyłane wyłącznie na terenie Polski za
  pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.


§ 7

REKLAMACJA PRODUKTU

 1. Reklamacja z tytułu braku zgodności Produktu z umową.

  1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego
   Konsumentem z tytułu braku zgodności Produktu z umową są określone w
   ustawie o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.,

  2. podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego
   Przedsiębiorcą, z tytułu rękojmi są określone w ustawie Kodeks cywilny z
   dnia 23 kwietnia 1964 r.,

  3. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Klienta będącego Konsumentem za
   brak zgodności Produktu z umową istniejący w chwili dostarczenia Produktu i
   ujawniony w ciągu 2 lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Produktu
   określony przez Sprzedawcę lub osoby działające w jego imieniu jest dłuższy,

  4. zawiadomienia o braku zgodności Produktu z umową oraz zgłoszenie
   odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty
   elektronicznej na adres:
   sklep@3dfun.ovh

  5. w powyższej wiadomości w formie pisemnej lub elektronicznej należy podać
   jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w
   szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane
   kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie
   reklamacji przez Sprzedawcę,

  6. dla oceny nieprawidłowości i niezgodności Produktu z umową, Konsument
   ma obowiązek udostępnić Produkt Sprzedawcy, a Sprzedawca zobowiązany
   jest do odebrania go na swój koszt,

  7. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż
   w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia reklamacji,

  8. w przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem – nierozpatrzenie
   reklamacji w terminie 14 dni od jej zgłoszenia jest jednoznaczne z jej
   uwzględnieniem,

  9. w związku z uzasadnioną reklamacją Klienta będącego Konsumentem
   Sprzedawca odpowiednio:

 1. pokrywa koszty naprawy lub wymiany oraz ponownego dostarczenia Produktu do
  Klienta,

 2. obniża cenę Produktu (obniżona cena musi pozostawać w proporcji ceny towaru
  zgodnego z umową do towaru niezgodnego z umową) i zwraca Konsumentowi
  wartość obniżonej ceny najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o
  obniżeniu ceny od Konsumenta,

 3. w przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta – Sprzedawca zwraca mu
  cenę Produktu najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania zwracanego towaru
  lub dowodu jego odesłania. W razie odstąpienia od umowy, Konsument zobowiązany
  jest niezwłocznie zwrócić towar do Sprzedawcy na koszt Sprzedawcy,

 1. odpowiedź na reklamację jest przekazywana na papierze lub innym trwałym
  nośniku np. wiadomość mailowa lub SMS.§ 8

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Z zastrzeżeniem pkt 10 niniejszego paragrafu, Klient będący jednocześnie
  Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania
  przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni.

 2. W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą, a
  Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie
  upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14
  dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że
  sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed
  jego upływem.

 3. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży należy dokonać zwrotu Produktu na
  adres: ul. Gustawa Morcinka 33/16, 44-273 Rybnik

 4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące
  wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do
  stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu, chyba że Sprzedawca nie
  poinformował Konsumenta lub podmiotu, o którym mowa w § 10 o sposobie i
  terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz nie udostępnił mu wzoru
  formularza odstąpienia od umowy. W celu stwierdzenia charakteru, cech i
  funkcjonowania Produktów Konsument powinien obchodzić się z Produktami i
  sprawdzać je tylko w taki sam sposób, w jaki mógłby to zrobić w sklepie
  stacjonarnym.

 5. Z zastrzeżeniem pkt 6 oraz 8 niniejszego paragrafu, Sprzedawca dokona zwrotu
  wartości Produktu wraz z kosztami jego dostawy przy użyciu takiego samego
  sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się
  na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Z
  zastrzeżeniem pkt 7 niniejszego paragrafu, zwrot nastąpi niezwłocznie, a najpóźniej
  w terminie 14 dni od momentu otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia o
  odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.

 6. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób
  dostarczenia oferowany przez Sklep, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu
  mu, poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 7. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta
  może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili
  otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności
  od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 8. Konsument odstępujący od Umowy Sprzedaży, zgodnie z pkt 1 niniejszego
  paragrafu, ponosi jedynie koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy.

 9. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się
  dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt będąc zobowiązanym
  do przeniesienia jego własności - od dnia, w którym Konsument (lub wskazana przez
  niego osoba trzecia inna niż przewoźnik) objął Produkt w posiadanie.

 10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w
  wypadku Umowy Sprzedaży m.in., w której przedmiotem świadczenia jest towar
  nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący
  zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

 11. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje zarówno Sprzedawcy, jak i
  Klientowi, w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego
  zobowiązania w terminie ściśle określonym.§ 9

RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu korzystanie z Usługi
  Elektronicznej jaką jest zawieranie Umów Sprzedaży Produktu.

 2. Świadczenie Usługi Elektronicznej na rzecz Usługobiorców w Sklepie odbywa się na
  warunkach określonych w Regulaminie.

 3. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Sklepu treści
  reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Sklepu i prezentowanych w nim
  materiałów.§ 10

WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Świadczenie Usługi Elektronicznej określonej w § 9 pkt 1 Regulaminu przez
  Usługodawcę jest nieodpłatne.

 2. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia
  Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z
  chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.

 3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym,
  którym posługuje się Usługodawca:

  1. komputer (lub urządzenie mobilne) z dostępem do Internetu,

  2. dostęp do poczty elektronicznej,

  3. przeglądarka internetowa,

  4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

 4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem
  i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw
  własności intelektualnej osób trzecich.

 5. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem
  faktycznym.

 6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

§ 11

REKLAMACJE ZWIĄZANE ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usługi Elektronicznej za pośrednictwem
  Sklepu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na
  adres: sklep@3dfun.ovh

 2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności
  dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia
  nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i
  przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

 3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż
  w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia.

 4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail
  Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez
  Usługobiorcę sposób§ 12

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są zgodnie z prawem polskim.

 2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym
  prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają
  właściwe przepisy prawa polskiego.

 3. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem, a Konsumentami będą
  rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego
  zakończenia sporu, z uwzględnieniem ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu
  sporów konsumenckich. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby
  niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez
  właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt 4 niniejszego paragrafu.

 4. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem)
  będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z
  przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r.

 5. Klient będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych
  sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu
  postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o
  rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie
  internetowej
  http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych
  Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich
  Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej:
  http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Konsument może skorzystać
  także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub
  organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.
  Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego
  jest bezpłatne.

 6. Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności złożyć
  skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution),
  dostępnej pod adresem:
  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.